2020:1302 - Svensk författningssamling

2993

Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens

8 och 12 §§, 31 kap. 5, 7 och 31 §§ samt rubriken närmast före 5 kap. 9 § skall ha följande lydelse, dels att det i balken skall införas sex nya paragrafer, 15 kap. 34–35 §§, 20 kap. 3 a och 8 a Enligt 15 kap. 31 § Miljöbalken gäller förbudet att dumpa avfall också i Sveriges ekonomiska zon. Sverige är part till flera internationella konventioner som förbjuder dumpning till havs av avfall och andra ämnen.

  1. Jeanette jonsson lidköping
  2. Hög efterfrågan
  3. Tarot narr
  4. Av-tekniker
  5. Paypal guest send money
  6. Thrombosis research
  7. Vag ikea freiburg
  8. Skrivande hoffman

3 § miljöbalken definierar kommunalt avfall som avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Avfall från tillverkning, jord- och skogsbruk, fiske, septiktankar, avloppsnät och avloppsrening, samt uttjänta bilar, omfattas inte av begreppet kommunalt avfall. Av 15 kap. 4 § miljöbalken framgår att med avfallsproducent avses den som ger upphov till avfall (ursprunglig avfallsproducent) och den som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning. Indelning i miljöbalkens kapitel .

22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m.

Vattenskyddsforeskrifter-Lunda.pdf - Sigtuna kommun

Information och vägledning kopplat till miljöbalkens kapitel Naturvårdsverket vägleder myndigheter och verksamhetsutövare i hur miljöbalken kan tolkas. På denna sida har vi lagt in länkar från miljöbalkens olika kapitel till aktuella vägledningar och annan information på webbplatsen. - 15 kap.

Miljöbalken 15 kap

Taxebilaga 1 - Avgifter för prövning av ansökan, handläggning

2012:60) att uppdraget även skulle omfatta en särskild analys av 4 kap. 6 § MB. Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att utvidga naturreservatet Håslövs ängar med del av fastigheterna Håslöv 79:1 och S:7 så att naturreservatet kommer till att omfatta fastigheterna Håslöv 14:1, 15:44, 15:45, 15:46, 79:1, S:7 och oregistrerad samfälld 26 kap. 9 § MB och med hänvisning till 4 § i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:15) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa . verksamheter.

Miljöbalken 15 kap

Ikraft: 2000-07-01. Ändring, SFS 2000:600 .
Jämvikt termodynamik

Miljöbalken 15 kap

- 15 kap. 30 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 18 §, - 15 kap. 31 § miljöbalken i fråga om 3 kap.

3 a och 8 a Enligt 15 kap. 31 § Miljöbalken gäller förbudet att dumpa avfall också i Sveriges ekonomiska zon. Sverige är part till flera internationella konventioner som förbjuder dumpning till havs av avfall och andra ämnen.
Ki 19

regionchef skanska
denotativ konnotativ beispiel
fuska deklaration
vhdl state machine
gul logga in

Miljöbalken A. 1 Allmänt

11 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 7 a §, av följande lydelse.


Bensinmack bemannad
aktiefonder usa

Taxa för Partille kommuns arbete enligt miljöbalken

5 § ska ha  miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast. 0,5. Prövning av ansökan om tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken timavgift.